Publikacije i izdanja ERF-a

Popis literature koju je moguće kupiti na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu:

Popis literature koju je moguće kupiti na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu:

Novija izdanja

Autor Naslov Cijena
1. I. Kovčo Vukadin (ur.) Kvaliteta života studenata u Republici Hrvatskoj. (2016.) 100,00 kn
2. M. Kranjčan Osnove doživljajne pedagogije. (2013.) 100,00 kn
3. T. Sajko, K. Rotim Neurokirurške posljedice bolesti središnjeg živčanog sustava 120,00 kn
4. L. A. Teruggi Jedna škola, dva jezika (.pdf) -
5. A. Buđanovac Ples na žici (.pdf) -
6. G. Ratkajec Gašević,
A. Žižak
Savjetovanje mladih 180,00 kn
7. L. Kiš-Glavaš Rehabilitacija putem pokreta 220,00 kn
8. Z. Poldrugač, D. Bouillet, N. Ricijaš Socijalna pedagogija, znanost, profesija i praksa u Hrvatskoj 150,00 kn
9. Knjiga sažetaka 8. međunarodnog znanstvenog skupa, Zagreb, 27.-29. rujna 2012. 100,00 kn
10. Jelena Kuvač-Kraljević E-potjeh, logopedski test
11. A. Žižak, N. Koller-Trbović Procjena rizika i snaga u funkciji planiranja tretmana 70,00 kn
12. Kuvač-Kraljević, J. Priručnik za prepoznavanje i obrazovanje djece s jezičnim teškoćama poklon
13. Igrić i suradnici Osnove edukacijskog uključivanja 249,00 kn
14. A. Žižak, V. Vizek Vidović,
M. Ajduković
Interpersonalna komunikacija u profesionalnom okruženju 200,00 kn
15. A. Žižak Teorijske osnove intervencija 180,00 kn
16. J. Bašić, S. Grozić Živolić Zajednice koje brinu 30,00 kn
17. Z. Poldrugač, D. Bouillet,
N. Ricijaš
Socijalna pedagogija znanost, profesija i praksa u hrvatskoj 150,00 kn
18. J. Bašić, M. Ferić,
V. Kranželić
Od primarne prevencije do ranih intervencija 90,00 kn
19. A. Žižak, N. Koller-Trbović,
M. Lebedina-Manzoni
Od rizika do intervencija 100,00 kn
20. M. Mejovšek Prema modelu intervencija u kaznenim zavodima 90,00 kn
21. V. Stančić Promišljanja o edukacijsko-rehabilitacijskoj znanosti 110,00 kn
22. A. Došen, Lj. Igrić Unapređivanje skrbi za osobe s mentalnom retardacijom 60,00 kn
23. M. Mejovšek Uvod u penološku psihologiju 120,00 kn
24. M. Mejovšek Uvod u metode znanstvenog istraživanja
(nije dostupno)
190,00 kn
25. S. Bradarić-Jončić, V. Ivasović Sign language, deaf culture & bilingual education 110,00 kn
26. J. Bašić, N. Koller-Trbović,
S. Uzelac
Poremećaji u ponašanju i rizična ponašanja: pristupi i pojmovna određenja 60,00 kn
27. B. Radovančić Crtice za povijest hrvatske surdologije 60,00 kn
28. N. Koller-Trbović, A. Žižak Participacija korisnika u procesu procjene potreba i planiranja intervencija: socijalnopedagoški pristup 100,00 kn
29. Z. Poldrugač, D. Marušić,
A. Žižak
Poludnevni tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju 80,00 kn
30. M. Lebedina Manzoni Psihološke osnove poremećaja u ponašanju
(nije dostupno)
200,00 kn
31. M. Mejovšek Metode znanstvenog istraživanja
(nije dostupno)
220,00 kn
32. A. Žižak, N. Koller-Trbović Kvalitativni pristup u društvenim znanostima 100,00 kn
33. I. Jeđud, D. Ustić Mentoriranje i menorski programi 90,00 kn
34. A. Žižak Izazovi grupnog rada 100,00 kn
35. J. Rački Teorija profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom 110,00 kn
36. H. Marburger Razvoj i koncepti socijalne pedagogije 60,00 kn
37. D. Bouillet Priručnik za diferencirani tretman maloljetnih delinkvenata na temelju konceptualne razine s uputama za upotrebu testa nedovršenih rečenica 50,00 kn
38. Uwe Uhlendorff Socijalnopedagoške dijagnoze III 100,00 kn
39. J. Bašić, B. Hudina,
N. Koller-Trbović, A. Žižak
Integralna metoda - priručnik za odgajatelje i stručne suradnike predškolskih ustanova
/prva knjiga u nizu/
130,00 kn
40. J. Bašić, N. Koller-Trbović,
A. Žižak
Integralna metoda u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima - teorijski pristup
/druga knjiga u nizu/
70,00 kn
41. A. Žižak, J. Bašić,
N. Koller-Trbović
Integralna metoda u primjeni
/treća knjiga u nizu/
80,00 kn
42. A. Žižak, N. Koller-Trbović Odgoj i tretman u institucijama socijalne skrbi 40,00 kn
43. G. Ritzer Suvremena sociologijska teorija 244,00 kn

Ostala izdanja

1.
J. Bašić-urednica Znanost u defektologiji (1962.-1997.) 80,00 kn
2. S. Uzelac i suradnici Odgoj i preodgoj djeteta i maloljetnika izvan institucije 40,00 kn
3. S. Uzelac Socijalna edukologija 140,00 kn
4. B.Teodorović, D. Levandovski Odnos roditelja prema djetetu s mentalnom retardacijom 40,00 kn
5. D.Levandovski, B. Teodorović Kako poticati dijete s mentalnom retardacijom: priručnik za roditelje 60,00 kn
6. Lj. Igrić, R.Fulgosi-Masnjak Aamd: skala adaptivnog ponašanja - priručnik 35,00 kn
7. Lj. Igrić, R.Fulgosi-Masnjak Aamd-skala adaptivnog ponašanja za djecu i odrasle 25,00 kn
8. Lj. Igrić, D.Levandovski Mjerni instrumenti za utvrđivanje obrazovnih
dostignuća učenika usporenog kognitivnog razvoja
40,00 kn
9. D. Levandovski, B. Teodorović,
D. Mišić
Igre za odrasle osobe s mentalnom retardacijom
(nije dostupno)
80,00 kn
10. D. Levandovski, B. Teodorović Program rada s djecom s teškoćama u razvoju 80,00 kn
11. J. Škrinjar, B. Teodorović Modifikacija ponašanja u radu s osobama s većim teškoćama u razvoju
(nije dostupno)
60,00 kn
12. B. Teodorović, D. Levandovski,
Lj. Pintarić, L. Kiš-Glavaš
Stimulacija perceptivnih i motoričkih sposobnosti
(nije dostupno)
50,00 kn
13. L. Kiš-Glavaš, B. Teodorović,
D. Levandovski
Program bazične perceptivno-motoričke stimulacije
(nije dostupno)
40,00 kn
14. D. Levandovski, D. Bratković Program rehabilitacije putem pokreta
(nije dostupno)
60,00 kn
15. V. Stančić, F. Tonković, G. Zovko Profesionalna integracija slijepih 35,00 kn
16. B. Brestovci Mucanje:govor, inteligencija, antropometrija, motorika, anksioznost 60,00 kn
17. V. Kovačević, V. Stančić,
M. Mejovšek
Osnove teorije defektologije 70,00 kn
18. G. Zovko Čitanje i pisanje slabovidnih 35,00 kn
19. D. Vuletić Istraživanje govora 60,00 kn
20. G. Zovko Čitanje i pisanje slabovidnih 35,00 kn
21. M. Novosel-Kernic Dijagnosticiranje u defektologiji Nije dostupno
22. B. Radovančić Osnove rehabilitacije slušanja i govora
(nije dostupno)
135,00 kn
23. V. Poldrugač Upitnik za nalaz defektologa-soc.pedagoga u postupku dijagnosticiranja djece i omladine s poremećajima u ponašanju (undsp)
Priručni materijal za provođenje sociopedagoškog dijagnosticiranja s uputama za primjenu upitnika
(nije dostupno)
25,00 kn
24. D. Vuletić Test artikulacije
(nije dostupno)
25,00 kn
25. D. Levandovski, B. Teodorović,
D. Paver
Lista za procjenu ponašanja djece s teškoćama u razvoju predškolske dobi
(nije dostupno)
15,00 kn
26. D. Vuletić Dijagnostički list 4,00 kn
27. V. Stančić Ispitivanje stavova i vrijednosti u djece niže osnovnoškolske dobi: skala za ispitivanje stavova i vrijednosti, priručnik 30,00 kn
28. V. Stančić Skala za ispitivanje /isp.materijal/ 4,00 kn
29. Lj. Pribanić Čuj, čuj: o djeci i odraslima oštećena sluha 25,00 kn
30. V. Stančić Ispitivanje, socijalnog razvoja u djece niže osnovnoškolske dobi: priručnik za upotrebu dr-2 testa 30,00 kn
31. G. Zovko Peripatologija 1
(nije dostupno)
90,00 kn
32. M. Singer Kriminologija
(nije dostupno)
180,00 kn
33. Ž. Grbavac Neurologija
(nije dostupno)
70,00 kn
34. Ž. Grbavac Neurologija (2 izdanje)
(nije dostupno)
120,00 kn
35. M. Singer, Lj. Mikšaj-Todorović Maloljetnička delinkvencija 100,00 kn
36. M. Novosel Acadia- test razvoja sposobnosti
Aacadia-priručnik
(nije dostupno)
25,00 kn
35,00 kn
37. G. Zovko Odgoj izuzetne djece
(nije dostupno)
90,00 kn
38. A. Zimmerman Matematika za 1. Razred osnovne škole - priručnik za djecu 40,00 kn
39. A. Zimmerman Matematika za 1. Razred osnovne škole - priručnik za nastavnike 40,00 kn

Časopisi

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja
/izlazi dva puta godišnje/

Urednica:
izv.prof.dr.sc. Jelena Kuvač Kraljević
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: hrcak.srce.hr/hrzri

Od 2018. godine izdaje se isključivo u elektronskom obliku na znanstvenom portalu Hrčak

Kriminologija i socijalna integracija
/izlazi dva puta godišnje/

Urednica:
prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: hrcak.srce.hr/ksi

Od 2013. godine izdaje se isključivo u elektronskom obliku na znanstvenom portalu Hrčak

Logopedija
/izlazi dva puta godišnje,
suizdavač: Hrvatsko logopedsko društvo/

Urednica:
doc.dr.sc. Ana Bonetti
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Web: hrcak.srce.hr/logopedija

Od 2014. godine izdaje se isključivo u elektronskom obliku na znanstvenom portalu Hrčak

Kako naručiti?

Potrebno je ispunjenu narudžbenicu zajedno sa dokazom o uplati troškova dostaviti na:

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83 f
10 000 Zagreb

U cijenu knjiga/časopisa NISU uračunati troškovi poštarine.

Uplate molimo izvršiti na IBAN ERF-a: HR8723600001101355137

Kontakt osoba:
Jurica Ivšac
Telefon: +385 (0)1 245 7511
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.