Natječaj za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju (2 izvršitelja) i na radno mjesto III. vrste – stručni referent (1 izvršitelj)

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Borongajska cesta 83 f, raspisuje

NATJEČAJ za izbor i prijam zaposlenika u radni odnos:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – logoped; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Logopedija, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na razdoblje od godinu dana, u punom radnom vremenu

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obvezni uvjeti:

 • visoka stručna sprema odgovarajućeg studija - završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij logopedije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij logopedije

Posebni/dodatni uvjeti:

 • radno iskustvo u poslovima logopedske procjene za djecu predškolske i školske dobi
 • završena edukacija za primjenu Testa razumijevanja gramatike – TROG-2:HR
 • iskustvo u sudjelovanju u izvođenju kliničkih vježbi za studente ili u pripremi prakse
 • objavljen jedan znanstveni rad

2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste (u stručnom zvanju) – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju – socijalni pedagog; u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na razdoblje od godinu dana, u punom radnom vremenu

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07,45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te uvjete propisane Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obvezni uvjeti:

 • visoka stručna sprema odgovarajućeg studija - završen preddiplomski sveučilišni i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije

Posebni/dodatni uvjeti:

 • iskustvo tretmanskog socijalnopedagoškog rada s djecom i mladima s problemima u ponašanju,
 • ekspertiza ili iskustvo socijalnopedagoških intervencija u području ovisnosti o kockanju i drugim bihevioralnim ovisnostima,
 • iskustvo nastavnog rada u visokoškolskim ustanovama,
 • iskustvo znanstveno-istraživačkog rada.

3. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste- stručni referent (administrativni tajnik), u Nastavno-kliničkom centru Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na razdoblje od godinu dana, u nepunom radnom vremenu (pola radnog vremena)

Obvezni uvjeti:

 • SSS, društveni smjer,
 • poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje engleskog jezika,
 • 1 godina radnog iskustva

Obvezan probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor /pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Svi pristupnici obvezni su u prijavi na natječaj jasno naznačiti točku natječaja na koju se prijavljuju, odnosno radno mjesto za koje se prijavljuju.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o navedenom statusu.

Pozivaju se kandidat/kinje koji/e mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. st. 1. - 3. i čl. 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN RH broj 121/17; poveznica:https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji) da dostave dokaze u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju; poveznica:  https://branitelji.gov.hr/userdocsimages/ng/12%20prosinac/zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20pri%20zapo%C5%A0ljavanju.pdf

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Pristupnici na natječaj prijavom na natječaj izričito su suglasni da Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rok za podnošenje prijave/prijava je 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave se podnose poštom ili osobno na sljedeću adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10 000 Zagreb

Pristupnici će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u propisanom roku.