Sveučilišni studiji Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu izvode se tri preddiplomska sveučilišna studija: Rehabilitacija, Logopedija i Socijalna pedagogija, tri diplomska sveučilišna studija: Edukacijska rehabilitacija, Logopedija i Socijalna pedagogija, dva poslijediplomska doktorska studija: Prevencijska znanost i studij invaliditeta i Poremećaji jezika, govora i slušanja te jedan poslijediplomski specijalistički studiji: Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji.

U skladu s Bolonjskom deklaracijom studiji su organizirani kroz dva obrazovna ciklusa:

 • preddiplomski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara ili 180 ECTS bodova)
 • diplomski studij u trajanju od 2 godine (4 semestra ili 120 ECTS bodova)
 • poslijediplomski doktorski studij u trajanju od 3 godine (6 semestara ili 180 ECTS bodova) i
 • poslijediplomski specijalistički studij u trajanju od 1,5 godine (3 semestra ili 90 ECTS bodova)

Nastava pojedinih studija ostvaruju se kroz predavanja, seminare i vježbe kao i kroz veći broj sati praktičnoga rada (studentske prakse) pod vodstvom i supervizijom mentora.

Preddiplomski sveučilišni studiji

Završetkom preddiplomskog obrazovanja, ovisno o završenom programu studija, stječe se akademski naziv:

 • sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) edukacijske rehabilitacije (univ. bacc. rehab. educ.)
 • sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) logopedije (univ. bacc. logoped.)
 • sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) socijalne pedagogije (univ. bacc. paed. soc.)

Diplomski sveučilišni studiji

Završetkom diplomskog obrazovanja, ovisno o završenom programu studija, stječe se akademski naziv:

 • magistar / magistra edukacijske rehabilitacije (mag. rehab. educ.)
 • magistar / magistra logopedije (mag. logoped.)
 • magistar / magistra socijalne pedagogije (mag. paed. soc.)

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studiji

Završetkom poslijediplomskog doktorskog obrazovanja, ovisno o završenom programu studija, stječe se akademski naziv:

 • doktor/ica iz područja društvenih znanosti, polja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, grana poremećaji u ponašanju ili inkluzivna edukacija i rehabilitacija (kratica dr.sc.)
 • doktor/ica znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja logopedije (kratica dr.sc.)

Poslijediplomski specijalistički studiji

Završetkom poslijediplomskog specijalističkog obrazovanja, ovisno o završenom programu studija, stječe se akademski naziv:

 • sveučilišni specijalist/specijalistica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji

Po završetku preddiplomskog i/ili diplomskog studija student uz diplomu dobiva i dopunsku ispravu o studiju u kojoj su navedeni svi predmeti koje je tijekom studija položio.