Upute za autore

 

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja međunarodni je časopis koji objavljuje neobjavljene izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, pregledne i stručne radove te druge priloge iz područja edukacijsko – rehabilitacijskih znanosti, logopedije, pedagogije, psihologije, lingvistike i fonetike, kliničke medicinske znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite te interdisciplinarnih društvenih i humanističkih znanosti, kao i različitih područja umjetnosti povezanih s pitanjima prevencije, probira, procjene i dijagnostike te tretmana, obrazovanja i ostalih modaliteta sveobuhvatne podrške u zajednici za osobe s različitim razvojnim i stečenim psihofizičkim poremećajima i/ili problemima u ponašanju.

 

Časopis je primarno usmjeren na objavljivanje suvremenih znanstvenih i stručnih spoznaja o: inkluzivnoj edukaciji i rehabilitaciji osoba s teškoćama u učenju, intelektualnim teškoćama i pervazivnim poremećajima; edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjima vida i sluha, motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima; komplementarnim i suportivnim art terapijama; logopedskim temama vezanim uz poremećaje komunikacije, jezika, govora i glasa; temama iz socijalne pedagogije i kriminologije vezanim uz probleme u ponašanju.

Prednost imaju radovi koji se temelje na rezultatima empirijskih istraživanja, ali i teorijski, pregledni i stručni radovi, kao i komentari znanstvenika i stručnjaka te prikazi knjiga bit će uzeti u razmatranje.

Troškovi zaprimanja i objavljivanja priloga

Časopis autorima ne naplaćuje troškove zaprimanja, recenziranja ili objavljivanja članaka i drugih priloga.

Uvjeti i upute za predaju radova

Temeljni uvjet za predaju rada je da isti nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzentskom postupku pri nekom drugom časopisu.

Cjeloviti rad se predaje na hrvatskom i na engleskom jeziku, odnosno samo na engleskom jeziku. Autori su dužni osigurati prijevod na engleski (britanski engleski) prilikom predaje rada u recenzentski postupak te osigurati da obje inačice (hrvatska i engleska) bude pisane standardnim jezikom. Rad treba pripremiti tako da se na prvoj stranici nalazi naslov rada, autor/i i naziv ustanove u kojoj su zaposleni te kontakt podaci samo jednog autora za korespondenciju (e-mail adresa). Na drugoj stranici treba stajati naslov rada i sažetak s ključnim riječima. U sažetku treba navesti problem i cilj istraživanja, podatke o uzorku sudionika istraživanja, mjerne instrumente i statističke metode korištene u istraživanju, glavne rezultate istraživanja te eventualno i mogućnosti primjene dobivenih rezultata. Opseg sažetka treba biti između 200 i 300 riječi.

Radovi se dostavljaju isključivo online na mrežnoj stranici časopisa dostupnoj na poveznici http://hrri.erf.hr/. Radovi poslani na email adresu časopisa neće biti razmatrani.

Radovi koji izvješćuju o rezultatima empirijskog istraživanja u pravilu bi trebali sadržavati sljedeća poglavlja: Uvod, Cilj, problemi i hipoteze istraživanja, Metode rada, Rezultati i rasprava, Zaključak, Literatura. Datoteka koja sadrži rad treba biti u MS Word formatu, a tekst pisan Calibri fontom veličine 11, s 1.5 proredom, a sve margine 2.5. Sve stranice moraju biti numerirane. Ne koristiti zaglavlja, fusnote koristiti iznimno. Grafikoni, tablice i prikazi prilažu se unutar teksta članka na mjestima gdje trebaju biti prikazani. Opseg rada, uključujući sažetak i bibliografiju može iznositi najviše 20 kartica teksta, a  pregledni radovi 25 kartica teksta. Standard kartice teksta iznosi 1800 znakova s prazninama.

Navođenje literature

Časopis HRRI koristi se APA sustavom referiranja i bilježenja bibliografskih izvora (Publication Manual of the American Psychological Association, 6th ed., 2010), a detaljne upute za oblikovanje referenci (izvora) u tekstu i popisu literature moguće je pronaći na poveznici http://www.apastyle.org/. Svaka referenca koja je navedena u tekstu mora se navesti u popisu literature, kao što svaka referenca u popisu literature treba biti parafrazirana/citirana u tekstu. Potrebno je pripaziti da je referenca na oba mjesta istovjetno napisana.

Reference treba navoditi u tekstu, a ne u bilješkama (fusnotama). Referenca se u tekstu može navoditi na dva načina:

  • Autor (godina)

Primjer: Jandrić Nišević (2010) navodi kako životni stil kriminaliteta karakteriziraju četiri bihevioralna stila…

  • (Autor, godina) Primjer: …životni stil kriminaliteta karakteriziraju četiri bihevioralna stila (Jandrić Nišević, 2010).

Ako rad koji se navodi ima jednog ili dva autora, navođenje referenci kroz cijeli tekst obuhvaća prezime citiranog autora i godinu izdavanja publikacije, kao npr. Bonetti i Visković (2018) ili (Bonetti i Visković, 2018).

Ako rad koji se navodi ima tri, četiri ili pet autora, kod prvog navođenja reference u tekstu potrebno je navesti sva prezimena autora i godinu. Kod ponovnog navođenja iste reference koristi se oblik „i sur.“, kao npr. za prvo navođenje Zadro, Šimleša, Olujić i Kuvač Kraljević (2016), a za sva druga navođenja Zadro i sur. (2016).

Kad se navodi rad koji ima 6 i više autora, od prvog citiranja navodi se prezime prvog autora i skraćenica „i sur.“, kao npr. Srebačić i sur. (2015).

Izrada popisa korištene literature prema APA stilu

Popis svih korištenih referenci u tekstu navodi se na kraju rada pod naslovom Literatura. Popis sadrži cjelovite bibliografske podatke o referencama koje je autor koristio pri izradi rada te ih je u skraćenoj formi naveo u tekstu. Reference se u popisu na kraju rada navode abecednim redom, prema prezimenu prvog autora. Radovi istog autora navode se prema kronološkom redu njihova objavljivanja, a radovi istog autora i iste godine izdanja navode se redoslijedom pojavljivanja u tekstu s pripadajućim slovom iza godine izdanja koji odražava redoslijed citiranja reference u tekstu (npr. Bašić 2009a, Bašić, 2009b). Uz reference se obavezno treba navesti i DOI broj, naravno ako im je DOI broj dodijeljen.

Popis korištene literature oblikuje se na sljedeći način:

Knjiga:

Bašić, J., Ferić, M., Kranželić, V. (2001). Od primarne prevencije do ranih intervencija. Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Poglavlje u knjizi ili prilog u zborniku radova:

Arapović, D. (2003). Djeca s govorno-jezičnim teškoćama u osnovnoj školi. U: D. Pavličević-Franić i M. Kovačević (ur.): Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini II. (str.87-93). Zagreb: Naklada Slap i Sveučilište u Zagrebu.

Blaži, D. (2004). Dijete s jezičnim teškoćama u vrtiću i školi. U: R. Bacalja (ur.), Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Dijete, odgojitelj i učitelj (str.67-76). Zadar: Sveučilište u Zadru.

Članak u časopisu:

Leutar, Z. (2006). Osobe s invaliditetom i siromaštvo. Revija za socijalnu politiku, 13(3-4), 293-308.

 

Magistarski ili doktorski rad:

Sekušak-Galešev, S. (2009). Samopoimanje djece s posebnim potrebama u uvjetima edukacijske integracije. (Doktorska disertacija). Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

Pravni izvor:

Kazneni zakon. Narodne novine, 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (2008). Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006 – 2012. Zagreb: Vlada RH, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Mrežni izvor:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Vodič kroz HNOS za osnovnu školu. Preuzeto 12.12.2018. s http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2204.

Postupak recenziranja

Po zaprimanju rada, Uredništvo provodi prvi pregled rada koji se odnosi na njegovu prikladnost za objavljivanje u časopisu (tematsko područje, opseg rada, zadovoljavanje temeljne strukture rada). Nakon toga, Uredništvo šalje rad na dvostruko anonimnu recenziju u kojoj recenzent i autor jedan drugom ostaju nepoznati. Najmanje dva neovisna recenzenta recenziraju pristigli rad. Recenzenti su priznati domaći i strani znanstvenici u svojemu polju djelovanja. Za recenzentski postupak ne dobiva se naknada, a časopis vodi evidenciju odrađenih recenzentskih postupaka. Budući da je postupak recenziranja dvostruko anoniman, nužno je da autori iz teksta i popisa literature uklone sve informacije koje mogu otkriti njihov identitet (ime i prezime, informacije o projektu i sl.), te da informacije o identitetu uklone i iz karakteristika (properties) elektroničkog dokumenta.

Po obavljenim recenzijama, Uredništvo šalje autoru/ima objedinjene primjedbe i/ili preporuke. Autor/i dostavljaju Uredništvu novu verziju rada usklađenu s recenzijama i očitovanje u Word dokumentu u kojem navode koje primjedbe su uvažene i na koji način te koje nisu, sve s objašnjenjem i argumentacijom. Izmjene u radu koje su učinjene nakon recenzija označavaju se crvenom bojom.

Odluku o objavljivanju i kategorizaciji recenziranih radova donosi Uredništvo časopisa uzimajući u obzir mišljenje recenzenata. Uredništvo nije dužno obrazlagati svoju odluku bez obzira radi li se o prihvaćanju ili odbijanju rada za objavu. Također, Uredništvo zadržava pravo skraćivanja i prilagođavanja rada općim standardima uređivanja časopisa.

Žalbu na recenzijski postupak autor/i šalju glavnoj i odgovornoj urednici. O žalbi raspravlja Urednički odbor.

Autorska prava

Autori zadržavaju autorska prava za članke objavljene u časopisu, no svojim pristankom na objavljivanje daju časopisu pravo prvog objavljivanja u tiskanom i elektroničkom formatu.

Korištenje mjernih instrumenata i računalnih programa u istraživanju treba biti u skladu s važećim propisima. Autor/i trebaju priložiti izjavu o legalnom korištenju mjernih instrumenata i računalnih programa.

 

Sukob interesa

Uz rad, autor/i prilažu izjavu da rad nije objavljen ili predan za objavljivanje u nekom drugom časopisu, knjizi ili drugoj publikaciji. Ako postoji, autor/i su u izjavi dužni navesti i potencijalni sukob interesa u vezi rada koji predaju u postupak objavljivanja. Više informacija o etičkim načelima objavljivanja možete pronaći na stranici časopisa http://hrri.erf.hr/.