Upute za autore

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja međunarodni je časopis koji objavljuje neobjavljene izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, pregledne i stručne radove te druge priloge iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, logopedije, pedagogije, psihologije, lingvistike i fonetike, kliničke medicinske znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite te interdisciplinarnih društvenih i humanističkih znanosti, kao i različitih područja umjetnosti povezanih s pitanjima prevencije, probira, procjene i dijagnostike te tretmana, obrazovanja i ostalih modaliteta sveobuhvatne podrške u zajednici za osobe s različitim razvojnim i stečenim psihofizičkim poremećajima i/ili problemima u ponašanju. Časopis je primarno usmjeren na objavljivanje suvremenih znanstvenih i stručnih spoznaja o: inkluzivnoj edukaciji i rehabilitaciji osoba s teškoćama u učenju, intelektualnim teškoćama i pervazivnim poremećajima; edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjima vida i sluha, motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima; komplementarnim i suportivnim art terapijama; logopedskim temama vezanim uz poremećaje komunikacije, jezika, govora i glasa; temama iz socijalne pedagogije i kriminologije vezanim uz probleme u ponašanju. Prednost imaju radovi koji se temelje na rezultatima empirijskih istraživanja, ali i teorijski, pregledni i stručni radovi, kao i komentari znanstvenika i stručnjaka te prikazi knjiga bit će uzeti u razmatranje.

Troškovi zaprimanja i objavljivanja priloga

Časopis autorima ne naplaćuje troškove zaprimanja, recenziranja ili objavljivanja članaka i drugih priloga.

Uvjeti i upute za predaju radova

Temeljni je uvjet za predaju rada je da rad nije prethodno objavljivan niti se nalazi u recenzentskom postupku pri nekom drugom časopisu. Radovi se dostavljaju isključivo online na mrežnoj stranici časopisa dostupnoj na poveznici http://hrri.erf.hr/. Radovi poslani na e-mail adresu časopisa neće se razmatrati. Cjeloviti rad predaje se na hrvatskom i na engleskom jeziku, odnosno samo na engleskom jeziku. Autori su dužni osigurati prijevod na engleski (britanski engleski) prilikom predaje rada u recenzentski postupak te osigurati da obje inačice (hrvatska i engleska) budu pisane standardnim jezikom.

Rad ne smije sadržavati identifikacijske informacije koje se mogu povezati s autorima, kao što su ime i prezime autora, ustanova u kojoj su zaposleni, naziv i broj projekta unutar kojeg su dobiveni rezultati istraživanja predstavljeni u istraživanju, zahvala u kojoj se otkrivaju identifikacijske informacije. Obavezno je otkloniti i podatke o autoru iz Word dokumenta (u Word dokumentu treba pod FILE odabrati opciju INFO i onda pod CHECK FOR ISSUES iz padajućeg izbornika odabrati INSPECT DOCUMENT. Otvorit će se prozor u kojem treba označiti DOCUMENT PROPERTIES AND PERSONAL INFORMATION, te onda kliknuti na INSPECT. Kad se završi proces provjere, treba kliknuti na REMOVE ALL pod DOCUMENT PROPERTIES AND PERSONAL INFORMATION, te na kraju spremiti promjene prije zatvaranja dokumenta. Pri sljedećem pregledu, pod FILE > INFO ne bi trebalo biti imena uz Author i Last Modified By).

Na prvoj stranici rada trebaju stajati naslov rada i sažetak s ključnim riječima. U sažetku treba navesti problem i cilj istraživanja, podatke o uzorku sudionika istraživanja, mjerne instrumente i statističke metode korištene u istraživanju, glavne rezultate istraživanja te eventualno i mogućnosti primjene dobivenih rezultata. Opseg sažetka treba biti između 200 i 300 riječi.

Radovi koji izvješćuju o rezultatima empirijskog istraživanja u pravilu bi trebali sadržavati sljedeća poglavlja: Uvod, Cilj, problemi i hipoteze istraživanja, Metode rada, Rezultati i rasprava, Zaključak, Zahvala, Literatura. Ako Zahvala sadržava identifikacijske informacije, sadržaj teksta Zahvale treba ukloniti iz dokumenta rukopisa i predati na to određeno mjesto unutar online sustava za predaju radova.

Datoteka koja sadrži rad treba biti u MS Word formatu, a tekst pisan Calibri fontom veličine 11, s 1.5 proredom, a sve margine 2.5. Sve stranice moraju biti numerirane. Ne upotrebljavati zaglavlja, fusnote upotrebljavati iznimno.

Grafikoni, tablice i prikazi prilažu se unutar teksta članka na mjestima gdje trebaju biti prikazani. Opseg rada, bez obzira na vrstu rada, može iznositi najviše 9000 riječi ne uključujući popis literature.

Uz rad autori su u sustav COMET dužni podignuti i Pismo Uredništvu (Cover Letter), u kojem trebaju navesti naziv rada koji prijavljuju, cjelovit popis autora (dogovorenim redoslijedom s kojim su svi suglasni), te navesti kako je rad usklađen s etičkim standardima te da nije u postupku recenzije ili objave u nekom drugom časopisu.

Navođenje literature

Časopis HRRI koristi se APA sustavom referiranja i bilježenja bibliografskih izvora (Publication Manual of the American Psychological Association, 7th edition), a detaljne upute za oblikovanje referenci (izvora) u tekstu i popisu literature moguće je pronaći na poveznici http://www.apastyle.org/. Svaka referenca koja je navedena u tekstu mora se navesti u popisu literature, kao što svaka referenca u popisu literature treba biti parafrazirana/citirana u tekstu. Potrebno je pripaziti da je referenca na oba mjesta istovjetno napisana. Reference treba navoditi u tekstu, a ne u bilješkama (fusnotama).

Referenca se u tekstu može navoditi na dva načina:

  1. Autor (godina) Primjer: Jandrić Nišević (2010) navodi kako životni stil kriminaliteta karakteriziraju četiri bihevioralna stila…
  2. (Autor, godina) Primjer: …životni stil kriminaliteta karakteriziraju četiri bihevioralna stila (Jandrić Nišević, 2010).

Ako rad koji se navodi ima jednog ili dva autora, navođenje referenci kroz cijeli tekst obuhvaća prezime citiranog autora i godinu izdavanja publikacije, kao npr. Bonetti i Visković (2018) ili (Bonetti i Visković, 2018). Ako rad koji se navodi ima više od tri autora, u tekstu je potrebno navesti samo prezime prvoga autora, oblik “i sur.”, te godinu. Primjerice, rad Zadro, Šimleša, Olujić i Kuvač Kraljević (2016) će u tekstu biti naveden kao Zadro i sur. (2016).

Izrada popisa korištene literature prema APA stilu

Popis svih korištenih referenci u tekstu navodi se na kraju rada pod naslovom Literatura. Popis sadrži cjelovite bibliografske podatke o referencama koje je autor upotrebljavao pri izradi rada te ih je u skraćenoj formi naveo u tekstu. Reference se u popisu na kraju rada navode abecednim redom, prema prezimenu prvog autora. Radovi istog autora navode se prema kronološkom redu njihova objavljivanja, a radovi istog autora i iste godine izdanja navode se redoslijedom pojavljivanja u tekstu s pripadajućim slovom iza godine izdanja koji odražava redoslijed citiranja reference u tekstu (npr. Bašić 2009a, Bašić, 2009b). Uz reference se obavezno treba navesti i DOI broj, naravno ako im je DOI broj dodijeljen.

Popis korištene literature oblikuje se na sljedeći način: 

Knjiga:
Bašić, J., Ferić, M., Kranželić, V. (2001). Od primarne prevencije do ranih intervencija. Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Poglavlje u knjizi ili prilog u zborniku radova:
Arapović, D. (2003). Djeca s govorno-jezičnim teškoćama u osnovnoj školi. U: D. Pavličević-Franić i M. Kovačević (ur.): Komunikacijska kompetencija u višejezičnoj sredini II. (str. 87-93). Naklada Slap i Sveučilište u Zagrebu.

Blaži, D. (2004). Dijete s jezičnim teškoćama u vrtiću i školi. U: R. Bacalja (ur.), Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Dijete, odgojitelj i učitelj (str.67-76). Sveučilište u Zadru.

Članak u časopisu:
Leutar, Z. (2006). Osobe s invaliditetom i siromaštvo. Revija za socijalnu politiku, 13(3-4), 293-308.

Magistarski ili doktorski rad:
Sekušak-Galešev, S. (2009). Samopoimanje djece s posebnim potrebama u uvjetima edukacijske integracije. (Doktorska disertacija). Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Pravni izvor:
Kazneni zakon. Narodne novine, 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (2008). Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006 – 2012. Zagreb: Vlada RH, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Mrežni izvor:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Vodič kroz HNOS za osnovnu školu. Preuzeto 12. prosinca 2018., s http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2204.

Postupak recenziranja

Po zaprimanju rada, Uredništvo provodi prvi pregled rada koji se odnosi na njegovu prikladnost za objavljivanje u časopisu (tematsko područje, opseg rada, zadovoljavanje temeljne strukture rada). Nakon toga, Uredništvo šalje rad na dvostruko anonimnu recenziju u kojoj recenzent i autor jedan drugom ostaju nepoznati. Najmanje dva neovisna recenzenta recenziraju pristigli rad. Recenzenti su priznati domaći i strani znanstvenici u svojemu polju djelovanja. Za recenzentski postupak ne dobiva se naknada, a časopis vodi evidenciju odrađenih recenzentskih postupaka.

Budući da je postupak recenziranja dvostruko anoniman, nužno je da autori iz teksta i popisa literature uklone sve informacije koje mogu otkriti njihov identitet (ime i prezime, informacije o projektu i sl.), te da informacije o identitetu uklone i iz karakteristika (properties) elektroničkog dokumenta.

Po obavljenim recenzijama, Uredništvo šalje autoru/ima objedinjene primjedbe i/ili preporuke. Autor/i dostavljaju Uredništvu novu verziju rada usklađenu s recenzijama i očitovanje u Word dokumentu u kojem navode koje primjedbe su uvažene i na koji način te koje nisu, sve s objašnjenjem i argumentacijom. Izmjene u radu koje su učinjene nakon recenzija označavaju se crvenom bojom. Odluku o objavljivanju i kategorizaciji recenziranih radova donosi Uredništvo časopisa uzimajući u obzir mišljenje recenzenata.

Uredništvo nije dužno obrazlagati svoju odluku bez obzira na to radi li se o prihvaćanju ili odbijanju rada za objavu. Također, Uredništvo zadržava pravo skraćivanja i prilagođavanja rada općim standardima uređivanja časopisa. Žalbu na recenzijski postupak autor/i šalju glavnoj i odgovornoj urednici. O žalbi raspravlja Urednički odbor.

Autorska prava

Autori zadržavaju autorska prava za članke objavljene u časopisu, no svojim pristankom na objavljivanje daju časopisu pravo prvog objavljivanja u tiskanom i elektroničkom formatu. Upotreba mjernih instrumenata i računalnih programa u istraživanju treba biti u skladu s važećim propisima. Autor/i trebaju priložiti izjavu o legalnom korištenju mjernih instrumenata i računalnih programa.

Sukob interesa

Uz rad, autor/i prilažu izjavu da rad nije objavljen ili predan za objavljivanje u nekom drugom časopisu, knjizi ili drugoj publikaciji. Ako postoji, autor/i su u izjavi dužni navesti i potencijalni sukob interesa u vezi rada koji predaju u postupak objavljivanja. Više informacija o etičkim načelima objavljivanja možete pronaći na stranici časopisa http://hrri.erf.hr/.